JAK VĚŘÍ BAPTISTÉ - teologická debata na téma JISTOTA SPÁSY

stránku připravil Jan Pospíšil

brožura:

Evangelium Sv. Jana a Epištola Sv. Pavla k Římanům

Jak mohu být spasen?

Prosím obraťte na stranu 31

 

Brožurku s tímto titulem mi daroval americký přítel Jon Rettig, baptistický kazatel z Pensylvánie.

Jedná se o reprint staročeských textů z Bible Kralické těchto dvou biblických knih.

Autoři brožury postupnými odkazy v těchto dvou biblických knihách dokazují,

že k jistotě spásy je potřeba pouze obrácení – v terminologii baptistů „den spásy“,

kdy člověk, který se obrátí, uzná své hříchy a poprosí Pána Ježíše o odpuštění,

„je spasen“, stává se věřícím a tak má „jistotu spásy“ navždy.

Pro lepší srozumitelnost jsem použil texty moderní češtiny Nové bible Kralické.

Z plného textu jsem přepsal pouze ukázané citáty.

 

OBSAH:

I. přepis odkazů brožury

II. upřesnění o jistotě spásy baptistů

III. námitky katolíka

 

I. přepis odkazů brožury

 

Prosím obraťte na stranu 31

 

Řím 3,23

neboť všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva.

Prosím obraťte na stranu 34

 

Řím 6,23

Neboť odplatou za hřích je smrt, ale Božím darem je věčný život v našem Pánu, Ježíši Kristu.

Prosím obraťte na stranu 32

 

Řím 5,8

Bůh však dokazuje svou lásku k nám, neboť když jsme ještě byli hříšníci, Kristus zemřel za nás.

Prosím obraťte na stranu 37

 

Řím 10,9

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Řím 10,10

Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává ke spasení.

Řím 10,13

Neboť "každý, kdo by vzýval jméno Pána, bude spasen."

Prosím obraťte na stranu 2

 

Jan 1,12

Ale všem, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, totiž těm, kteří věří v jeho jméno.

Prosím obraťte na stranu 4

 

Jan 3,17

Bůh totiž neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.

Prosím obraťte na stranu 7

 

Jan 5,24

"Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.

Prosím obraťte na stranu 15

 

Jan 10,27

Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě.

Jan 10,30

Já a Otec jsme jedno."

Prosím obraťte na stranu 27

 

Jan 20,31

Ale tyto jsou zapsány, abyste uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste, když budete věřit, měli život v jeho jménu.

 

 

Na konci brožury je tento text:

 

Bible je jedinečná kniha převyšující všechny ostatní knihy. Zjevuje nám Boha a Boží vůli. Ve skutečnosti je Bible knihou, která má šedesát šest částí, pojmenovaných „knihy“. Třicet devět knih je ve Starém zákonu - doba před Kristem. Dvacet sedm knih je obsaženo v Novém zákonu - doba po Kristově narození. V ruce držíte dvě Novozákonní knihy. Jmenují se Evangelium Sv. Jana a Epištola k Římanům. V těchto knihách jsou odpovědi na nesnadné, ale důležité otázky. Ke každé otázce je připojen odkaz do Bible s kapitolou a veršem, kde můžete nalézt příslušnou odpověď.

 

1. Existuje Bůh? Jan 1,1-3I

 

2. Proč byla Bible napsána? Jan 20,30-31; Řím 10,17; Řím 15,4; Řím 16, 25-26

 

3. Je Bible pravdivá? Jan 8,31-32; Jan 10,35; Jan 12,48; Jan 17,17

 

4. Jak mohu Bibli porozumět? Jan 16,13-14

 

5. Existuje nějaká činnost, která se Bohu líbí? Řím 3,4; Řím 3,20; Řím 3,27-28; Řím 3,1%-12; Řím 7,18

 

6. Existuje místo, kterému se říká nebe? Jan 1,52; Jan 14,1-3

 

7. Existuje peklo? Jan 3,18; Jan 3,36; Jan 5,29; Řím 1,18; Řím 5,9; Řím 6,23

 

8. Je pouze jediná cesta do nebe? Jan 10,7-9; Jan 14,6; Jan 17,3; Jan 6,67-69

 

9. Mohu si být naprosto jist, že půjdu do nebe? Jan 1,12; Jan 3,16; Jan 5,24; Jan 6,40; Jan 12,49-50; Řím 10,9; Řím 10,13

 

10. Proč Bůh poslal svého Syna na svět? Jan 12,47; Jan 12,49-50; Jan 3,17; Jan 6,38-40; Řím 5,8-9

 

11. Mohu se dostat do nebe dodržováním desatera přikázání a Božích zákonů? Ř9m 3,20; Řím 3,28; Řím 5,20; Ř9m 7,9-11

 

12. Při čtení těchto veršů vím, že jsem viníkem před Bohem – podle bible – hříšníkem. Řím 3,23

      Jak mohu být smířen s Bohem? Jan 1,12; Jan 3,3; Jan 3,16; Řím 10,9-10; Řím 10,13; Řím 15,13

 

13. Jaký je první krok, který musím vykonat, abych byl smířen s Bohem? Řím 2,4-5

 

14. Vidím Boží dobrotu v tom, že poslal svého Syna, aby za mne zemřel. Chci se obrátit od své cesty a přijmout Jej

      – Bible tomu říká pokání. Jak toto mohu učinit? Řím 10,9-10; Jan 10,35-38; Řím 10,13

 

15. Vyznal jsem Pánu Bohu svými ústy, že jsem hříšník. Srdcem jsem uvěřil, že On (Pán Ježíš) zvítězil nad smrtí a vstal z mrtvých.

      Nyní, když jsem věřící, mohu být Bohem zavržen, nebo být někdy v budoucnu od Něj úplně oddělen?

      Jan 1,12; Jan 3,36; Jan 5,24; Jan 6,40; Jan 6,47-51; Jan 10,27-29; Jan 14,1-3; Jan 17,3;

     Řím 5,1; Řím 6,11; Řím 6,23; Řím 8,28; Řím 8,35-39; Řím 15,13.

 

Jestli jsi vírou přijal(a) Pána Ježíše a chceš žít radostný a hojný křesťanský život, mělo by dále následovat:

 

1. Denně se modli – hovoř s Bohem.

 

2. Obstarej si Bibli a denně si ji čti. Žádej Pána Boha, aby k tobě promlouval skrze svoje Slovo.

 

3. Vydávej svědectví o Kristu – On má moc učinit pro jiné to, co učinil pro tebe.

 

4. Připoj se k věřícím do sboru, který věří v Pána Ježíše jako Syna Božího a vyučují Bibli.

 

Czechoslovakian J.R.  (konec brožury)

 

II. upřesnění o jistotě spásy baptistů

 

 

 

  Jon Rettig

 

Pastor Jon Rettig shrnuje o jistotě spásy pro toho, kdo je skutečně pokřtěn(ponořen) a kdo je spasen:

  1. musíš uznat, že jsi hříšník a že si zasluhuješ peklo (=obrácení, pokání)
  2. musíš poprosit Pána Ježíše o odpuštění za své hříchy a přijmout Ho do svého srdce, od této chvíle jsi věřící
  3. od této chvíle máš jistotu, že jsi spasen navždy, a nikdo tě nevytrhne z rukou Božích, navždy jsi dítě Boží, i kdybys hřešil,

tak spásu od Boha už nikdy nemůžeš ztratit, tvá cesta po smrti do nebe je naprosto jistá – JSI SPASEN.

  1. po spasení bys měl být pokřtěn ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, křest se vykoná úplným ponořením pod vodu - křest není nutný ke spáse

 

K tomu všemu bratr Jon, kazatel Nezávislého baptistického shromáždění, dodává

- „jsi-li spasen, pak se tvé chování jako věřícího změní, je dobré, je to ovoce Ducha Svatého, a to je důkazem, že jsi spasen“

- „není-li tvé chování dobré, je to důkazem, že nemáš v srdci Ježíše a že nejsi spasen“

- „člověk je skrze víru spasen před Bohem, ALE:

 

►člověk musí růst ve víře (=člověk je poslušný, a proto po spasení následuje křest; musí číst bibli-např. Řím 10,17)

►musí se učit žít správně (=dělej co dělal Ježíš)

►musí se podřídit Duchu Svatému“

- „ale víra bez skutků je mrtvá, člověk není spasen – opravdová víra způsobí skutky – ne naopak“, tolik Jon Rettig.

 

 

III. námitky katolíka

 

 

 

   Jan Pospíšil

 

V první větě bych rád vyjádřil přesvědčení, že víra baptistů ve spásu se velice blíží

víře katolické. Neshoda je v terminologii a v odmítání autority Církve.

 

Podle Katechismu katolické církve je spása předmětem víry a naděje.

Myslím, že nelze vytrhnout několik citátů dvou biblických knih z celého kontextu Bible

a z kontextu 2000-letého učení Církve (tj. Tradice Všeobecné církve od apoštolů po dnešek).

Podle mého názoru spásu nemůže mít věřící křesťan jistou ani v okamžiku své smrti.

Až po smrti stanu před Tváří Boží, a třesu se strachy, jak obstojím, budu-li spasen.

Záleží na stavu duše v okamžiku odchodu z tohoto světa – musím mít milost posvěcující.

Závěrem k baptistům tedy chci říci, že víra v jistotu spasení už za života křesťana

je příliš optimistická víra, a může vést k uspokojení, že už to mám „tam nahoře“ jisté.

V tom vidím nebezpečí takovéhoto uspokojivého přesvědčení. Ustrnutí v růstu k víře.

 

Naděje na spasení, na nanebevzetí, to je má víra. Celý život se musím trénovat v dobrých

(tj. milosrdných a láskyplných) skutcích, abych ve svůj poslední okamžik na zemi neselhal.

Přemáhat své špatné sklony. Neustále se znovu zvedat ze svých pádů. Stále se vracet k Bohu.

A své minulé špatné skutky (nikoli z úmyslu, ale ze své lidské slabosti) vyvážit množstvím

skutků dobrých. Ora et labora – modli se a pracuj (Didaché doporučuje 3x denně Otčenáš).

 

„Církev bojující“ – to je výstižné pro život věřících na zemi. Modlíme se jeden za druhého,

prosíme Matku Boží a všechny svaté a anděle, aby se za nás u Boha přimlouvali.

Za svou milost posvěcující musíme „bojovat“ svou láskou a milosrdenstvím

ke svým bližním – k mým přátelům i k mým nepřátelům. Skutky lásky a milosrdenství.

Usilovat o to být spravedlivější a milosrdnější, než se ode mne očekává.

Z lásky a touhy po spravedlnosti a pravdě, z toužebného očekávání Boží přítomnosti.

To je poselství Ježíšovo. Tak věřím. Amen.

stránku připravil Jan Pospíšil

 mail to: jpospisll@cpoj.cz

janhonzapospisil@quick.cz

janpospisil@atlas.cz

jan@pospisil.webzdarma.cz

janpospisil.ez@volny.cz

janjosefpospisil@tiscali.cz

 

Viz také Devět stupňů k spasení (1862)